Vedtekter for Revehiet

VEDTEKTER FOR: REVEHIET NATURBARNEHAGE

§1. Eierforhold og forvaltning

Barnehagen eies og drives av Revehiet Naturbarnehage A/S.
Barnehagen drives i samsvar med ”Lov om barnehager”, av forskrifter og retningslinjer fastsatt av
Kunnskapsdepartementet, samt av kommunale vedtak og Revehiet Naturbarnehage sin Årsplan.
Barnehagen er èn-avdelings barnehage for barn fra 3 til 6 år.

§2. Formål og innhold

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge
på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med
tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek
og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal
fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir
retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

§3. Barns og foreldres medvirkning

For å sikre samarbeidet med banas hjem skal alle barnehager ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg. Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens
virksomhet og bli hørt på dette. Hvert barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med
barnets alder og modenhet.

Foreldreråd

Innen utgangen av september hvert år skal det avholdes foreldremøte, som skal gi tid og
anledning til foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteresse til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt,
og har uttalelsesrett i saker er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i
foreldrerådet gis det en stemme pr barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Foreldrerådet velger
hver høst foreldrenes representant til samarbeidsutvalget. Denne representanten sitter for ett år
av gangen. Foreldrerepresentanten medvirker ved internkontroll en gang i året og ved
barnehagetilsynsrapporten fra kommunen.

Samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidsutvalg skal bestå av:


o 1 representant for foreldrene, med vara
o 1 representant for personalet, med vara
o 1 representant for eier


Samarbeidsutvalget i Revehiet velges for ett år av gangen.
Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og
virksomhet og for forholdet til foreldrene:
a. Være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
b. Være bindeledd mellom foreldrene, personalet og eier.
c. Arbeide med å fremme kontakt mellom barnehagen og samfunnet.
d. Å organisere nødvendig dugnadsarbeid.
e. Årsplanarbeid, og godkjenning.

§4. Personale og bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen har en
daglig leder som har utdanning som førskolelærer/ barnehagelærer. Revehiet har også en
Pedagogisk leder med førskolelærerutdanning i tillegg til daglig leder. 

§5. Øvingsopplæring

Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter
som tar førskolelærerutdanning/ barnehagelærerutdanning jfr. Barnehageloven §24.

§6. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven; §§13.
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten slik det er beskrevet i Lov om
barnehager, §§21 og 22.

§7. Politiattest

Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest.

§8. Arealutnyttelse

Revehiet Naturbarnehage følger barnehagelovens veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter
netto pr barn over 3 år. Lekearealet inne er på 80 kvadratmeter. Utearealet ved basen i Østre
Strandgate 6 er på over 600 kvadratmeter, og dekker da barnehagelovens krav om å være 6
ganger så stort som oppholdsarealet inne.
Da barnehagen er en naturbarnehage vil kjernetiden på dagen (ca.9.30 til 14.30) bli tilbrakt ute i
naturen på Odderøya, altså ca.5 timer hver dag.
På Odderøya har barnehagen egen leirplass, med lavvo hvor barna kan søke ly,
evt. spise og tørke seg ved behov.
Barna bringes til og hentes ved basen i Østre Strandgate 6 hver dag.
Barnehagen disponerer egen bil (9 seter) som brukes til transport av barn og utstyr.

§9. Helse og hygieniske forhold

Før et barn begynner i Revehiet skal det legges frem erklæring om barnets helse, jfr
Barnehageloven §23. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan
slik erklæring gis av barnets foresatte. Barnehagen har utarbeidet eget skjema for dette.

§10. Internkontroll

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om
systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften).
Revehiet Naturbarnehage har utarbeidet egne rutiner for vår virksomhet.

§11. Samordnet opptak

Alle godkjente barnehager i Kristiansand kommune samarbeider om opptak i henhold til
barnehageloven § 12. Opptak av barn til barnehagen skal fortrinnsvis skje innen barnehageårets
utgang, etter innsendt skriftlig/elektronisk søknad til Oppvekstsektoren via Foreldreportalen på
Kristiansand kommunes nettsider. Denne søknaden må være Oppvekstsektoren og dermed også
eier, i hende innen 1.mars hvert år.


§12. Opptakskriterier.

1. Barn med rett til plass etter barnehageloven §13.
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har prioritet ved opptak i
barnehage.
Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike funksjonsnedsettelser som
utviklingshemming, språk- og talevansker, atferdsvansker og psykiske lidelser. Ikke
enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak.
2. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 12a
1) Barn hvor der er alvorlig sykdom i familien
2) Søsken av barn som allerede går i barnehagen
3. Opptakskrets
1) Søsken av barn som tidligere har gått i Revehiet Naturbarnehage
2) Gruppesammensetning; dersom et årskull er sterkt underrepresentert i barnehagen
tas det hensyn til eksisterende barnegruppe ved opptak av nye barn.

§13. Opptaksperiode

Nye barn tilbys plass fra 1.august. Når barnet først er opptatt i barnehagen får det automatisk
plass hvert år frem til 30.juni det året barnet begynner på skolen.

§14. Permisjon

Det er et krav at barnehageplassen benyttes. Ved fravær utover 1. måned må det søkes
permisjon. Foreldrebetalingen må dekkes i sin helhet i permisjonstiden. Permisjon utover 3
måneder gis normalt ikke. Dersom permisjon ikke gis, eller det ikke søkes om permisjon ved
fravær utover en måned, må plassen vikes. Permisjonssøknad leveres Revehiets leder.

§15. Oppsigelse

Barnehagen har en skriftlig gjensidig oppsigelsestid på 1 (en) måned, fra 1. i hver mnd. Ved
oppsigelse av plass midt i måneden må det altså betales for påfølgende måned enten den
benyttes eler ikke. Ved oppsigelse sier man opp hele plassen. Delvis oppsigelse betraktes som
ønske om endring av plass. Manglende foreldrebetaling for barnehageplassen, eller restanse fra
tidligere plass som ikke er betalt før oppstart.

§16. Foreldrebetaling

Foreldrebetaling for barnehageplass fastsettes årlig av Kristiansand Bystyre. Betalingssatsen er
i samsvar med maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. Det er lik inntektsgradering og
søskenmoderasjon for alle barnehager i Kristiansand. Det kan søkes om redusert foreldrebetaling i
forhold til familiens brutto inntekt. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50% for barn
nr.3. Betalingen av den månedlige oppholdsavgiften skal skje innen den 1. i hver måned.
Den månedlige oppholds avgiften er for 2014 på kr. 2.405,- pr. barn pr. måned for 100% plass.
For ytterligere informasjon; se kommunens nettsider om betalingssatser og inntektsgradering.

§17. Åpningstid og ferie

Åpningstiden i Revehiet er fra 07.00 til 16.30, mandag til fredag. Barnehagens åpningstid skal
respekteres. Ekstra kostnader som barnehagen blir påført som følge av for sen henting kan belastes
foreldrene. Barnehageåret er på 11 måneder, fra 1.august – 30.juni. Det holdes stengt på bevegelige
helligdager og på 5 planleggingsdager pr barnehageår. Barnehagen holder stengt hele juli måned, og
mellom jul og nyttår.

§18. Spesialpedagogisk hjelp

Barn under skolepliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp
etter Opplæringsloven §5-7. Denne opplæringen er gratis.
Vedtak om tildeling av spesialpedagogisk hjelp treffes av Oppveksdirektøren på bakgrunn av
en sakkyndig vurdering skrevet av Pedagogisk Psykologisk Theneste (PPT). Antall timer som
vedtaket lyder på skal være gratis.

§19. Forsikring

Alle barn i Revehiet Naturbarnehage er dekket i en kollektiv ulykkesforsikring for opphold i
barnehagen og reise til og fra barnehagen, uteområdet og hjemmet.

§20. Kostpenger og forpliktelser
Ved å ta imot plass ved Revehiet naturbarnehage forplikter foreldrene seg til å betale
oppholdsavgiften punktlig ved forfall, og å utføre de arbeidsoppgaver som samarbeidsutvalget
kan pålegge foreldrene, herunder dugnad.
Det betales 330,- pr. barn pr. mnd. i kostpenger. Dette vil bli fakturert hver måned samtidig med
foreldrebetalingen. For barn det betales for via kommunen ved inntektsgraderingt betaling, faktureres
kostpenger i begynnelsen av hvert halvår, 6 md for vårsemester og 5 mnd for høstsemester.
Det er ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

§21. Endringer av vedtekter

Vedtektene oppdateres slik at de til enhver tid er i samsvar med politiske vedtak og gjeldende
lovverk.
Revidert: september 2014


Populære innlegg fra denne bloggen

Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt

Veiledningstelefon for familier med barn og unge